Kế hoạch năm học 2020 - 2021

Căn cứ theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

Căn cứ văn bản số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành giáo dục đào tạo;

Căn cứ quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 2680/GDĐT-TrH ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2020 – 2021;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở những kết quả của nhà trường đã đạt được trong năm học 2019 - 2020; Căn cứ tình hình thực tế, trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm đề ra phương hướng và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường theo tinh thần chỉ đạo của TW Đảng; phát huy thành quả 24 năm xây dựng và phát triển trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm để nâng tầm chất lượng giáo dục, học hiệu của nhà trường, triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ GD&ĐT.”

Phương châm hành động của nhà trường là: Giáo viên – Học sinh trường Ngô Thời Nhiệm sẵn sàng thích ứng với kỉ nguyên kĩ thuật số - cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV; Tận tâm – Tận lực – Tận hiến; Dạy thật – Học thật để có chất lượng thật. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện thực hiện thành công kế hoạch Chiến lược 5 năm lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.”

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn giao thoa giữa chương trình hiện hành và chương trình GDPT 2018.

Triển khai thành công chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên tinh thần đổi mới toàn diện từ tư duy đến hành động, từ quản lý đến đội ngũ giáo viên, nhân viên. 

Đảm bảo ổn định và nâng cao hiệu quả giáo dục đối với các lớp đang áp dụng chương trình giáo dục hiện hành. 

Nắm vững định hướng, cấu trúc chương trình, những thay đổi về nội dung, phương pháp để chỉ đạo thành công năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiến hành các công việc cụ thể để chuẩn bị cho giai đoạn hai: đổi mới chương trình ở cấp THCS và THPT.

CBQL và GV phải nắm bắt kịp thời những chủ trương, đổi mới của địa phương và chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo. Căn cứ vào đó để xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực cho cá nhân và tập thể mà mình quản lý.

2. Đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ quản lý theo hướng: chuyên nghiệp hóa chức danh, linh hoạt thích ứng với những biến đổi của môi trường.

Tập trung đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ quản lý. Trong đó chú trọng việc chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, làm rõ trách nhiệm tương ứng với nhiệm vụ được phân công.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ quản lý. Cán bộ quản lý phải tự bồi dưỡng năng lực thích ứng với những biến đổi của môi trường giáo dục.

Tiếp tục thực hiện các chính sách đãi ngộ để thu hút nhân sự có chất lượng. Chú ý phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế thừa chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

3. Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Xác định chất lượng đội ngũ là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả và uy tín của đơn vị trong giai đoạn mới. Việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ phải xây dựng thành chương trình, mục tiêu và lộ trình thực hiện cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT 2018.

Cụ thể năm học 2020 – 2021 cần tập trung 2 đối tượng:

+ Đối với đội ngũ quản lý cấp tổ

 • TTCM chủ động tiếp cận và nắm vững mạch chương trình GDPT 2018. Dự đoán được tình hình và đánh giá chính xác chất lượng đội ngũ của tổ.  Có khả năng tổ chức triển khai kế hoạch, quản lý chất lượng và điều chỉnh hiệu quả.
 • Bồi dưỡng năng lực quản lý cho TTCM và TPCM, trong đó chú trọng: năng lực quản lý nhân sự, năng lực kiểm tra, đánh giá.

+ Đối với giáo viên, nhân viên

 • Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong trường học, xây dựng tác phong làm việc và phong cách chuẩn mực của nhà giáo. Tăng cường rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong công tác chủ nhiệm, công tác quản lý nội trú, giám thị hoặc các công việc được phân công.
 • Coi trọng việc tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy chuẩn bị cho việc triển khai chương trình mới. Nâng cao kỹ năng ứng phó các tình huống bất ngờ.

4. Tăng cường đảm bảo an toàn trường học, an ninh, trật tự trong mọi hoạt động, ứng phó kịp thời với các sự cố.

Chủ động phòng chống thiên tai, tai nạn, thương tích, phòng chống dịch bệnh trong trường học. Tăng cường các hoạt động giáo dục học sinh kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các rủi ro và khả năng phòng vệ, phản ứng trong các tình huống cấp bách.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chú trọng chất lượng các bữa ăn hàng ngày. Hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát; không để xảy ra các sự cố về vệ sinh thực phẩm trong nhà trường.

Xây dựng môi trường nội trú sạch - đẹp, an toàn và thân thiện.

Quan tâm đúng mức đến việc ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, các tác hại của mạng xã hội. Làm tốt công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phù hợp với từng lứa tuổi.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên phải thông suốt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng “trường học thân thiện – học sinh tích cực”, khuyến khích học sinh, phụ huynh hướng ứng tham gia. Xây dựng “trường học thân thiện – học sinh tích cực” vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của tất cả các thành viên trong nhà trường.

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường.

Công khai chương trình giáo dục và chất lượng giáo dục của nhà trường.

6. Cải tiến công tác thi đua khen thưởng, kiểm định chất lượng giáo dục và công tác thanh - kiểm tra nội bộ.

Tiếp tục cải tiến các tiêu chí thi đua khen thưởng đã ban hành trong năm qua, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc ghi nhận, đánh giá đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng.

Làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn: thực hiện kế hoạch giảng dạy, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện đối với giáo viên. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn trường học, an toàn nội trú. Kết hợp kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất, chú ý khâu hậu kiểm và gắn kết quả kiểm tra, đánh giá với việc xét thi đua.

7. Phát huy tác dụng mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong vấn đề rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh. Tiếp tục duy trì và phát huy các hình thức góp ý cho nhà trường của học sinh và phụ huynh hiện đang áp dụng. Tạo sự đồng thuận cao giữa PHHS và nhà trường trong việc triển khai các biện pháp giáo dục học sinh.

Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan tổ chức đoàn thể, địa phương và các trường đại học, cao đẳng, mở rộng quan hệ với nước ngoài.

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Chuẩn hóa chất lượng đội ngũ đáp ứng tình hình mới.

 •  Xuất phát từ nhu cầu thực tế và đặc điểm của năm học, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai chương trình GDPT 2018 ở các năm học sau, công tác chuẩn hóa đội ngũ cần được tiến hành ở 3 góc độ:
 •  Chuẩn hóa về trình độ: căn cứ theo chuẩn của Luật Giáo dục 2019 yêu cầu đối với từng cấp học. Tiến hành rà soát, tổ chức bồi dưỡng đào tạo, đáp ứng chuẩn yêu cầu và nâng chuẩn đối với đội ngũ giáo viên.
 •  Chuẩn hóa trong phân công, phân nhiệm: bố trí lực lượng phù hợp đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT mới tương ứng với từng cấp học.
 •  Chuẩn hóa trong việc đánh giá, điều chỉnh: căn cứ theo chuẩn nghê nghiệp giáo viên hiện hành.
 •  Chuẩn hóa đội ngũ cần có lộ trình, chú ý đến yếu tố lịch sử, quy định của Luật và đảm bảo mục tiêu cao nhất là đạt hiệu quả trong quá trình giáo dục.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

-  Chú trọng xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục:

 • Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Đa dạng các hình thức đánh giá, chú trọng đánh giá quá trình thay cho đánh giá cuối giai đoạn. Tất cả các giáo viên đã giảng dạy tại trường từ 2 năm trở lên phải làm đề kiểm tra để tập hợp thành ngân hàng đề của tổ. Tổ trưởng, tổ phó có trách nhiệm chọn đề hoặc bổ sung phù hợp yêu cầu của đề kiểm tra tập trung hàng tháng, học kì cần phân hóa để đánh giá đúng năng lực học sinh. Ban Giám hiệu phân công phụ trách bộ môn duyệt đề phù hợp với chuyên môn duyệt đề chặt chẽ để đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng. Qua kiểm tra đánh giá được đúng chất lượng dạy và học.
 • Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Khuyến khích giáo viên đẩy mạnh việc hướng dẫn học sinh  nghiên cứu khoa học, hoạt động trải nghiệm phù hợp với bộ môn.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao.
 • Đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh; khai thác thế mạnh của Giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại trường. Tăng cường  phối hợp giữa giáo viên của trường với giáo viên nước ngoài để đạt hiệu quả các giờ học giao tiếp.
 • Cải tiến nội dung và chất lượng hoạt động trải nghiệm.

- Tổ bộ môn phải xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM (tại lớp học, ngoài lớp học; trong nhà trường và ngoài nhà trường.

- Tiếp tục phát huy thành công của hoạt động trải nghiệm trong năm qua. Cải tiến chương trình hoạt động để tăng tính hấp dẫn và hiệu quả giáo dục. Đảm bảo an toàn tuyệt đối và tính pháp lý trong các đợt hoạt động trải nghiệm. Kế hoạch hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường phải được Hiệu trưởng duyệt và báo cáo Sở GD & ĐT trước 30 ngày thực hiện chương trình.

 • Yêu cầu hoạt động của các câu lạc bộ học thuật và năng khiếu phải đảm bảo nội dung và hình thức phong phú hơn, nề nếp hơn.
 • Tăng cường rèn luyện sức khỏe và thẩm mỹ; hoàn thiện nội dung giảng dạy Kỹ năng sống đã áp dụng, hiệu chỉnh tài liệu đã biên soạn. Năm học 2020 - 2021 tiếp tục dạy bơi và cấp giấy chứng nhận phổ cập bơi đối với học sinh chưa hoàn thành phổ cập bơi.
 • Tổ chức có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường cho học sinh, phụ huynh học sinh.

3. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, giải quyết tốt việc chống xuống cấp và giải tỏa áp lực sĩ số cho cơ sở chính.

- Tăng cường công tác quản lý và khai thác sử dụng đồ dùng dạy học hiện có. Giao trách nhiệm cho các cơ sở trong việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, chống xuống cấp hư hỏng tài sản, thiết bị.

- Mua sắm bàn ghế, trang bị máy lạnh, máy chiếu đáp ứng với số học sinh tăng trong mới. Trang bị bổ sung và thay thế đồ dùng dạy học, sách tham khảo thư viện phục vụ công tác giảng dạy.

- Khu nội trú mới Bình Dương đưa vào sử dụng từ đầu năm học để nâng tỷ lệ nội trú 30%. Hoàn thành các công trình, hạng mục đầu tư theo kế hoạch ở cơ sở mới Bình Tân. Tiếp tục cải tạo hệ thống vệ sinh, chống ngập, chống thấm cơ sở Quận 9; cải tạo một số phòng học cơ sở Gò Vấp.

4. Đảm bảo an toàn trường học, đoàn kết nội bộ.

 •  Thực hiện các giải pháp, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo an toàn trường học.
 •  Thực hiện tốt quy chế dân chủ, thượng tôn pháp luật và xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo an toàn trường học.
 •  Quản lý công tác bán trú, nội trú và xe đưa rước chặt chẽ; phân công trách nhiệm cụ thể từng người; tăng cường công tác kiểm tra an toàn trường học thường xuyên.
 •  Quản lí tốt nhà ăn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn. Tiến tới quản lý chặt chẽ nguồn vào thực phẩm – lựa chọn các đối tác có uy tín.

5. Thường xuyên thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kiểm định chất lượng giáo dục và công tác thanh - kiểm tra nội bộ.

 •  Phân công cụ thể các thành viên trong việc ghi nhận, đánh giá xét thi đua, khen thưởng định kỳ. Rà soát và điều chỉnh các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc phù hợp tình hình thực tế.
 •  Tiếp tục phát huy những mặt mạnh khắc phục những hạn chế qua kết quả kiểm định chất lượng của nhà trường.
 •  Thông qua việc thanh – kiểm tra nội bộ để thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nội quy nề nếp của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện.

6. Cải tiến chính sách lương, thưởng, đời sống vật chất tinh thần cho giáo viên công nhân viên và học sinh.

 •  Tiếp tục nghiên cứu cải cách chế độ tiền lương, theo hướng tiền lương của giáo viên gắn liền với cường độ công việc, hiệu quả giảng dạy và thời gian gắn bó với trường.  Xây dựng chế độ lương, nâng lương và bảo hiểm phù hợp với quy định chung và có tác dụng thu hút nhân lực có chất lượng.
 •  Tổ chức hợp lý các kì nghỉ để giáo viên, nhân viên có điều kiện dã ngoại, du lịch theo quy định của nhà trường (đối với giáo viên, công nhân viên cơ hữu); nâng cao tinh thần đoàn kết, khích lệ tinh thần làm việc.

7. Làm tốt công tác tư vấn đối với phụ huynh học sinh, xem đây là một nguồn lực hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 •  Phát huy vai trò GVCN trong công tác tư vấn đối với PHHS. Duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa gia đình và nhà trường trong tình hình môi trường xã hội và tự nhiên có nhiều biến động. Tạo sự đồng thuận cao thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin giữa nhà trường và phụ huynh, xử lý nhanh và hiệu quả các sự việc phát sinh.

Cơ sở chính

Phân hiệu Gò Vấp

 

Phân hiệu Bình Tân

 • 73/8 Võ Văn Kiệt, KP 2, P. An Lạc,
  Q. Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3636 0025 - (028) 3636 0028
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Tp. Thủ Đức

 • 78/30B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A,
  Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 6264 0888
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn

 

Cơ sở Bình Dương

 • Lô M2, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0088
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Bình Dương

 • Lô L12, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0099
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn