Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Ba công khai
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường
Ba công khai
  • Ba công khai về chất lượng giáo dục; chất lượng giáo dục thực tế; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.
Ba công khai năm học 2022 - 2023 08-05-2023
Ba công khai năm học 2022 - 2023
Ba công khai năm học 2022 - 2023. Công khai chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.
Ba công khai năm học 2021 - 2022 31-05-2022
Ba công khai năm học 2021 - 2022
Ba công khai năm học 2021 - 2022. Công khai chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.
Ba công khai năm học 2020 - 2021 31-05-2021
Ba công khai năm học 2020 - 2021
Ba công khai năm học 2020 - 2021. Công khai chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.
Ba công khai năm học 2019 - 2020 03-06-2020
Ba công khai năm học 2019 - 2020
Ba công khai năm học 2019 - 2020. Công khai chất lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất của trường.
Gọi điện thoại