Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Mô hình giáo dục toàn diện
/ Giáo dục / Giáo dục toàn diện
Mô hình giáo dục toàn diện
Mô hình giáo dục toàn diện Đức – Trí - Thể - Mỹ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhà trường. Các hoạt động hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cộng hưởng làm nên chất lượng giáo dục của nhà trường
Mô hình giáo dục toàn diện Đức – Trí  - Thể - Mỹ và các kỹ năng mềm để học sinh thích ứng với cuộc sống thười đại luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhà trường. Các hoạt động hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cộng hưởng làm nên chất lượng giáo dục của nhà trường:
Mô hình giáo dục toàn diện
Gọi điện thoại