Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Giáo viên

Ông Tưởng Nguyên Sự nhận giấy khen Hoàn thành xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022

Ông Tưởng Nguyên Sự nhận giấy khen Hoàn thành xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022 từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Tưởng Nguyên Sự nhận giấy khen Hoàn thành xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022 từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 2684/QĐ-SGDĐT, ngày 02 tháng 11 năm 2022.

Ông Tưởng Nguyên Sự nhận giấy khen Hoàn thành xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359